Kool

Dokumendid


Noarootsi Kooli põhimäärus
Noarootsi Kooli arengukava 2013 - 2018
Noarootsi Kooli arengukava 2019 - 2025  (koostamisel)

Noarootsi Kooli kodukord
Noarootsi Kooli vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord
Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm
Isikuandmete töötlemise kord (koostamisel)
Teabe ja dokumentide halduse kord Lääne-Nigula valla asutustes (koostamisel)
Noarootsi Kooli töötajate töötasustamise alused (muutmisel)

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
Põhikooli riiklik õppekava

Noarootsi Kooli õppekava
Üldosa
Ainekavad
Loovtöö juhend

Blanketid
Noarootsi Kooli vastuvõtmise avaldus
Pikapäevarühma avaldus
Noarootsi Kooli pöördumiste blankett


Noarootsi Kooli dokumendiregister

Noarootsi Kooli põhimäärus
Noarootsi Kooli arengukava 2013 - 2018
Noarootsi Kooli arengukava 2019 - 2025  (koostamisel)

Noarootsi Kooli kodukord
Noarootsi Kooli vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord
Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm
Isikuandmete töötlemise kord (koostamisel)
Teabe ja dokumentide halduse kord Lääne-Nigula valla asutustes (koostamisel)
Noarootsi Kooli töötajate töötasustamise alused (muutmisel)